Wilga zwyczajna | Eurasian golden oriole | Oriolus oriolus